ก้าวย่างตามทางพุทธ บทนำ

   
  

              พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ตามแนวคำสอนดั้งเดิม มีผู้เจริญรอยตามคำสอนอันบริสุทธิ์ในยุคต้น
ผ่านกาลเวลาย่างเข้าราว พุทธศตวรรษที่ ๕ จากนั้นผู้นับถือ มีแนวคิดแตกออกไปหลากหลาย จนแตกนิกายโดยย่อเป็น ๒ นิกายคือ มหายานและหินยาน(อาจาริยวาท และเถรวาท) เหตุเพราะบุคคลและกาลเวลา ประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายด้าน ทำให้ความเสื่อมเข้ามาสู่พระธรรมวินัย และวิถีชีวิตแห่งการตื่รู้ค่อยเสื่อมโทรมลง ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสเหตุแห่งความเสื่อมของพระธรรมวินัยไว้มาที่ต่างๆดังเช่น เหตุความเสื่อมพระธรรมวินัย มีดังนี้
๑. เพราะพุทธบริษัทไม่ฟังธรรมด้วยความเคารพ
๒.เพราะพุทธบริษัทไม่ศึกษาธรรมด้วยความเคารพ
๓.เพราะพุทธบริษัทไม่ใคร่ครวญในธรรมด้วยความเคารพ
๔.เพราะพุทธบริษัทไม่เผยแผ่ธรรมด้วยความเคารพ
๕.เพราะพุทธบริษัทไม่ปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพ การฟัง การให้การศึกษาและการนำหลักธรรมลงสู่ภาคปฏิบัติ เป็นเหตุแห่งความเจริญ แต่ชาวพุทธให้ความสำคัญในเรื่องนั้นๆน้อยไป ด้วยเหตุผลหลายด้าน จะนำมาเสนอในตอนต่อไป