ก้าวย่างตามทางพุทธ บทที่ ๒

     

     


       กว่ามนุษย์จะมีวัฒนาการสุกงอมทางสติปัญญา ไม่ต้องอ้อนวอนขอพรจากเทพเจ้าองค์ใด ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย แต่ต้องใช้เวลาลองผิด ลองถูก ค้นคว้า พัฒนา ผ่านยุคสมัยยาวนานเกินการนับด้วยการคำนวนใด ๆ พระสิทธัตถะ โคตมพุทธะ เป็นมนุษย์ที่หาญกล้า สลัดโซ่ตรวนที่รึกรรัดออกจากม่านแห่งวัฒนธรรม ประเพณี วิธีคิด ที่มวลมนุษย์ในยุคเก่าก่อน เคยถือปฏิบัติตามๆกันมา ด้วยพระองค์ทรงค้นพบความจริงว่า มนุษย์ทุกคน หากรู้จักเรียนรู้ ศึกษา พัฒนา ย่อมมีศักยภาพเพียงพอ ที่จะออกจากการบทบัง บีบคั้น กดขี่ จากอำนาจของอวิชา มามีชีวิตที่ ตื่นรู้ เบิกบาน หาญกล้าโดยไม่ต้องพึ่งพาอำนาจภายนอก เหตุเพราะทุกชีวิตมีจิตที่ตื่นรู้ เป็นเม็ดพันธุ์ที่รอการ บ่มเพาะ ปลูกฝัง ให้หยั่งรากลงสู่ทางพุทธะ อยู่แล้ว ขอเพียงเรา ท่านมีใจมุ่งมั่น ฟันฝ่า ปรับปรุง พัฒนาตนอย่าได้หยุดยั้ง