โลโก้ ของ วัดแทนวันดีเจริญสุข

 

พื้นสี ดำ ขาว ความหมาย พื้นล่างสุด เป็นพื้นดินที่ชุ่มด้วยน้ำ หมายถึงวัดจะดำรงอยู่ได้ด้วยนำ้ใจของพุทธบริษัท

พื้นดำ ขาว เป็นธรรมดาของคนในโลก จิตคนย่อมมีบุญ บาปปะปนไปตามโอกาส

เส้นสาย ๔ เส้น หมายถึงพุทธบริษัท ต้องเรียนรู้อริยสัจ ๔ จึงจะรักษาธรรมจักรที่พระพุทธองค์ประกาศไว้ได้