ประวัติพระมหาทวีป กตปุญโญ 

ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐
อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
    โดยมีพระครูวิริยโสภณ (บัว ปหฏฺโฐ) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระครูศรีธรรมโศภิต ( เที่ยง)
    เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระครูสุวัฒน์ธรรมาภรณ์ ( เจริญ) เป็นพระอนุสาวณาจารย์

การศึกษาทางธรรม
     นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๑๙
     เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๒๕

 ระดับอุดมศึกษา
        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย
        มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙
        ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย
        มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒
        ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย
        มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๓๘

หน้าที่การงาน
         พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๔ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมโรงเรียนปริยัติธรรมสหธรรม
         ประชาสรรค์ สำนักเรียนวัดกระพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
         พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๔ เป็นครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดกระพังสุรินทร์
         พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนา
         วันอาทิตย์ สำนักเรียนวัดเทพากร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๙ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดชลประทานรังสฤษฏ์
         ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
         พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นเลขานุการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์
         พ.ศ. ๒๕๒๗- ๒๕๓๘ เป็นผู้บริหาร และครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
         วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี
         พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระธรรมทูต และเป็นเลขานุการรองหัวหน้าพระธรรมทูตาสายที่ ๙
          พ.ศ. ๒๕๓๙- ๒๕๔๒ เป็นพระธรรมทูต สายต่างประเทศอยู่ในประเทศอังกฤษ
         พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๙ เป็นพระอุปัฏฐาก พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันท ภิกขุ)
         เป็นประธานสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข แขวงแสมดำ
         เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
                                   เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร

งานเผยแผ่พุทธศาสนา (ทางสถานีวิทยุ)
          พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๔ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐น.บรรยายธรรม
          ในรายการ เสียงธรรม จากวัดกระพังสุรินทร์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
          ทางสถานีวิทยุ ปชส. ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
          พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๒๔ แสดงธรรมทุกวันพระแรกของเดือน
          ทางสถานีวิทยุ วปถ.อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
          พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๕ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๕๕ น. บรรยายธรรม
          ในรายการ อรุณธรรม ทุกวันอาทิตย์ ทางสถานีวิทยุพลังงานทหาร
          พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๖ เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๒.๔๕ น. บรรยายธรรม
          รายการ ภาษาธรรม ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ทางสถานีวิทยุ
          ขนส่งทหารบก กรุงเทพมหานคร
          พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗ บรรยายธรรม รายการ ธรรมประดับใจ
          ทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ของการศึกษานอกโรงเรียน
          กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

งานเผยแผ่พุทธศาสนา (ตามสถานบันการศึกษา)
 พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๓๒ เป็นครูสอนวิชาพุทธศาสนา
 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๓ เป็นครูสอนวิชาพุทธศาสนาโรงเรียน
 สตรีวรนาถ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 พ.ศ. ๒๕๒๙- ๒๕๓๑ เป็นครูสอนวิชาพุทธศาสนา โรงเรียนปากเกร็ด
 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๒ เป็นครูสอนวิชาพุทธศาสนาโรงเรียนสตรีวิทยา
 และโรงเรียนบดินทรเดชา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน นิมนต์ไปบรรยายธรรมในโอกาสต่าง ๆ
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสยาม,มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยเกริก,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงเกษตรสหกรณ์,กองทัพบก,กองทัพเรือ,กองทัพอากาศ,โรงพยาบาลศิริราช,โรงพยาบาลวชิร,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, โรงพยาบาลหัวเฉียว,โรงงานยาสูบ,ห้างพาต้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,เรือนจำคลองเปรม,เรือนจำบางขวางบริษัทเชลล์ธนบุรีประกอบรถยนต์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

                      
ผลงานที่เป็นเอกสาร
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะมุ่งการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน และผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ผลงานที่เป็นเอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรม  มีดังนี้
   จริยธรรมนักบริหาร เอกสารประกอบการบรรยาย แก่นักศึกษาหลักสูตร สู่เส้นทางนักบริหาร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ฝึกอบรม ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘
   จิตภาวนาตามแนวพุทธศาสนา เอกสารประกอบการบรรยายแก่นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารทันสมัย ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘
   ปัญญานันทปริทัศน์ งานวิจัยเชิงคุณภาพ จัดทำขึ้นในโอกาสที่ หลวงพ่อปัญญานันทะ มีอายุ ๘๐ ปี ธรรมสภา กรุงเทพมหานคร จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
   ศึกษาวิเคราะห์งานปลูกฝังจริยธรรมของปัญญานันทภิกขุ: ที่เกี่ยวกับเยาวชนและผู้อยู่ในมัชฌิมวัย เป็นงานวิทยานิพนธ์,พิมพ์ที่โรงพิมพ์ ธรรมสภา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘

ผลงานการบรรยายธรรม และปาฐกถาธรรม
 ผลงานการบรรยายและปาฐกถาธรรม ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่บันไว้บางส่วนมีดังนี้ การแก้ปัญหาตามทัศนะพุทธธรรม,แม่ที่แท้คือพระธรรม,ศาสนาเป็นหลักพัฒนาชีวิต,คุณค่าของคน,ธรรมเพื่อชีวิต,จิตพัฒนาได้,ดำรงตนอย่างไรจึงมีสุข,ปรับฐานฝึกตน,ร้อยร้าวของชีวิต,บูชาพระคุณแม่,แสงธรรมส่องทาง,พิธีกรรมใครว่าไม่สำคัญ,สื่อความสงบ,ลอยกระทงลอยบาป,รู้ทุกข์รู้ธรรม,สงครามภายใน,การปฏิบัติธรรม,คุณของประเพณี,ธรรมกับชีวิตไทย,สงกรานต์สนานธรรม,ใช้ปัญญามองหาความดี,การเกิดขึ้นแห่งพุทธะ,ทางก้าวหน้า,กระจกส่องมองตน,สุขแท้มีแต่ในการงาน,หัวใจพุทธศาสนา,วิถีแห่งบุญความว่าง,ความมั่นคง

สถานที่อยู่จำพรรษา
              พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘ จำพรรษาอยู่วัดเกาะยาง ควนขนุน จังหวัดพัทลุง
              พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๔ เรียนภาษาบาลีวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
              พ.ศ. ๒๕๒๕   เป็นครูสอนปริยัติธรรมวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
              พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๙ อยู่วัดชลประทางรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี
              พ.ศ. ๒๕๓๙    อยู่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
              พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ อยู่วัดพุทธวิหารแอสตัน ประเทศอังกฤษ
              พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ อยู่วัดชลประทางรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี
              พ.ศ. ๒๕๔๕    อยู่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
              พ.ศ. ๒๕๔๖     มหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย
              พ.ศ. ๒๕๔๗    วัดชลประทางรังสฤษฏ์   จังหวัดนนทบุรี
              พ.ศ.๒๕๔๘     สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีจิตเจริญสุข กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน:   วัดแทนวันดีจิตเจริญสุข
                      ๔๘ ถนนท่าข้าม ซอย ๖/๑ แขวงแสมดำ
                      บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
                      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน